Choď na obsah Choď na menu
 


Farské oznamy:

Program omší: 1. adventný týždeň B2. adventný týždeň B

Rozpis lektorov: December 2017 - Ľubiša

Rozpis lektorov: December 2017 - Koškovce

Časopis GUARDIAN: Guardian č. 4

Spovedanie - Vianoce 2017: Farnosť

                                              Dekanát

2. adventná nedeľa ,,B"

"Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

john-baptist.jpg

Vieme, že slovo evanjelium vlastne znamená radostná zvesť. Jedná sa o dobrú, radostnú novinu, ktorá je už známa. Evanjelista sa neobracia na ľudí, ktorí ešte nepoznajú Ježišovu novinu, ale na tých, ktorí ju už žijú. Marek chce hovoriť o tom, ako sa to začalo.
 
Prečo ju volá radostná, dobrá novina? Lebo je tu nový vzťah s Bohom, ktorý nie je viac založený na dodržiavaní zákona – slovo „zákon“ sa v Markovom evanjeliu nikdy neobjaví – ale na prijatí Ducha, ako to uvidíme na konci tohto úryvku, kde je ohlásené, že Ježišovou činnosťou bude ponárať (krstiť) do Ducha Svätého.
 
Teda už nie pre človeka vonkajšie dodržiavanie zákona, ale prijatie pre človeka vnútornej skutočnosti. Je to radostná, dobrá novina „Ježiša Krista“ Kristus, čiže Mesiáš, ale chýba tu určitý člen (v gréčtine) čo znamená, že sa nejedná o Mesiáša tradície, toho, ktorého očakáva Izrael, osloboditeľa, ktorý by mal prostredníctvom násilia znovu nastoliť kráľovstvo Izraela, ale o úplne iného Mesiáša, ktorého nám evanjelista pomáha objaviť.
 
Ježiš bude Mesiáš, nebude však Dávidovým synom, nepríde, aby obnovil kráľovstvo Izraela, ale Božím synom a príde, aby založil Božie kráľovstvo univerzálnej Otcovej lásky.
 
Božie kráľovstvo nezostúpi zhora božím zásahom, ale si vyžaduje spoluprácu všetkých, ktorí po ňom túžia. A teraz je tu predstavenie toho, kto je Božím poslom. Je to Boží posol, ktorý stojí nad každou náboženskou inštitúciou. Ponorenie (krst) bol známy obrad. Ponáralo sa do vody ako symbol smrti minulosti, minulému životu, aby sa začalo žiť novým životom.
 
Teda Ján ohlasuje ponorenie na znak smrti minulosti „...pokánia (obrátenia)“ čiže zmenu života. Ak si doteraz žil pre seba, teraz ži pre druhých, toto je zmysel „obrátenia“ o ktorom hovorí evanjelista. „Na odpustenie hriechov.“ Zmena života dosahuje odpustenie všetkých hriechov, teda sa jedná o vonkajší akt, ktorý poukazuje na hlbokú vnútornú zmenu. Na Jánovo ohlasovanie ponorenia (krstu) na odpustenie hriechov je tu nečakaná, neuveriteľná odpoveď.
 
Ľudia však pochopia, že odpustenie hriechov sa nedosahuje prostredníctvom obradu v náboženskej inštitúcii, ba dokonca treba sa od nej vzdialiť kvôli hlbokej zmene vlastného života. „Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán...“ a to je ďalší odkaz na Exodus. Rieku Jordán musel prekročiť Izraelský ľud, aby vstúpil do zasľúbenej zeme.
 
„Ja som vás krstil vodou (ja som vás ponáral do vody)“, ide tu o vonkajší obrad, voda je niečo, čo je mimo človeka, dotkne sa len povrchu jeho tela, „ale on vás bude krstiť Duchom Svätým (ale on vás bude ponárať do Ducha Svätého)“. Ježišova činnosť bude spočívať v hlbokom, intímnom, vnútornom ponorení do samého božského života. Hľa, toto je dobrá, radostná novina, ktorú evanjelista ohlasuje.
 
Vzťah s Bohom sa už viac nezakladá na dodržiavaní zákona, ale na prijatí jeho lásky. To je to, čo bude viesť život ľudí.
 
spracoval: kaplán Janko